etusivu :: Palveluspaikoille :: Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

Siviilipalvelusvelvolliselle on suoritettava palveluskelpoisuustarkastus kolmen viikon kuluessa siviilipalveluksen alkamisesta. Mikäli tarkastusta ei ole tehty koulutusjakson aikana, tarkastuksen tekovelvollisuus on palveluspaikalla. Siviilipalvelusvelvollisella on lisäksi palveluksen aikana oikeus päästä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen ja saada lääkärin määräämää palveluksen suorittamisen kannalta tarpeellista hoitoa.

Palvelusaikana siviilipalvelusvelvollisen ilmaiseen terveydenhuoltoon sisältyvät palveluksen suorittamisen kannalta tarvittavat lääkäripalvelut ja lääkärin määräämä hoito sekä lääkkeet. Näistä kustannuksista vastaa palveluspaikka. Palveluspaikan tulisi sopia työterveyshuollon, terveyskeskuksen tms. kanssa terveydenhuollosta. Hoitoa tarvitessaan siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava palveluspaikan osoittaman lääkärin hoitoon. Kiireellisissä tapauksissa esim. lomalla siviilipalvelusvelvollinen voi käyttää muunkin lääkärin palveluja. Tästä hänen on heti ilmoitettava palveluspaikalle. Merkitystä korvausvastuulle ei ole sillä, onko tapaturma tai sairastuminen sattunut vapaa-ajalla tai mahdollisesti jopa ulkomailla miehen HL- tai KL-lomien yhteydessä. Myös kustannukset jo ennen palvelusta todetusta sairaudesta voivat tulla palveluspaikan maksettavaksi, mikäli sairaus vaatii hoitoa ja lääkitystä palvelusaikana.

Kela voi tietyin edellytyksin korvata siviilipalvelusvelvolliselle tämän itsensä maksettavaksi jääneitä sairaanhoitokustannuksia. Palveluspaikalle Kela ei maksa korvauksia. Tällöin palveluspaikan maksettavaksi jää osuus, jota Kela ei korvaa.

Palveluspaikka ei vastaa kotiuttamisen jälkeisistä kustannuksista. Siviilipalvelusvelvollinen kotiutetaan pitkähkön sairasloman (n. 2 viikkoa) tai usean peräkkäin pidetyn lyhyehkön sairasloman jälkeen taikka kun lääkäri on todennut hänet palvelukseen kykenemättömäksi. Valtiokonttori voi korvata siviilipalvelusvelvolliselle kotiuttamisen jälkeisiä sairaanhoitokustannuksia sotilastapaturmalain (1211/90) mukaisten edellytysten täyttyessä. Tarvittaessa palveluspaikan lääkärin on annettava kotiutettavalle lähete jatkohoitoon. Siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoisuudesta päättää siviilipalveluskeskus.

Siviilipalvelusvelvollisen hammashuoltoa ja silmälasien hankintaa koskevia ohjeita löytyy siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskevista ohjeista. Hammaslääkärin kanssa kannattaa ennen hoidon aloittamista selvittää periaatteet ja pyytää kustannusarvio.

Palveluksen lopussa voidaan tehdä terveystarkastus. Tämä ei ole pakollinen, ellei siviilipalvelusvelvollinen vaadi sitä. Terveystarkastus on kuitenkin suositeltava etenkin tilanteissa, joissa palvelusaikana on sattunut jokin tapaturma. Palvelusvelvollisen on allekirjoitettava lääkärintarkastuskortti palveluksen päättyessä (terveydentila siviilipalveluksen päättyessä).

Siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuolto lomilla

Siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava ensisijaisesti palveluspaikan osoittaman lääkärin hoitoon, elleivät pakottavat syyt edellytä muun lääkärin hoitoa. Hoitoon hakeutumisesta on aina välittömästi ilmoitettava palveluspaikalle. Matkustettaessa Suomessa on hakeuduttava terveyskeskukseen tai julkiseen sairaalaan, tai työpalvelupaikan sopimaan yksityiseen hoitopaikkaan.

Ulkomailla harvoin on käytettävissä sopimuksen mukaista tai ilmaista julkista terveydenhuoltoa, joten siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava yksityislääkärin hoitoon tai julkiseen sairaalaan, joka laskuttaa hoitotoimenpiteistä. Lisäksi eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa saattaa sairaala edellyttää etukäteismaksua tai maksusitoumusta. Tällöin siviilipalvelusvelvollisen itse ottama matkavakuutus takaa yleensä hoidon aloittamisen, muttei välttämättä vapauta työpalvelupaikkaa maksuvelvoitteesta.