Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Boende och inkvartering

Inkvartering

Schema över kostnader för inkvartering

Civiltjänstgöraren har under tjänstgöringstiden rätt till gratis inkvartering. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för ordnandet av inkvartering och för kostnaderna av densamma. Det är inte tillåtet att förhandla om saken på annat sätt.

Det borde vara klart från början för både tjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen, var den av tjänstgöringsplatsen erbjudna inkvarteringen finns. I förbindelseblanketten bör uppges den anvisade inkvarteringen. Tjänstgöringsplatsen kan anvisa sina egna utrymmen för inkvartering eller hyra en lägenhet. Tjänstgöringsplatsen kan också hänvisa tjänstgöraren att bo hemma, men det bör vara med tjänstgörarens samtycke. Om det uppstår kostnader för tjänstgöraren själv genom att bo hemma, så bör tjänstgöringsplatsen ersätta dem. Detsamma gäller också då tjänstgöringsplatsen förutsätter att tjänstgöraren bor hemma, eller då det inte erbjuds annan inkvartering.

I fall tjänstgöraren vägrar ta emot bostad anvisad av tjänstgöringsplatsen och hellre vill t.ex. bo hemma, så är tjänstgöringsplatsen inte skyldig att ersätta kostnaderna för bostad vald av tjänstgöraren själv. Det är viktigt att anteckna i förbindelseblanketten då tjänstgöraren vägrat ta emot erbjuden bostad.

Tjänstgöringsplatsen ansvarar också för arbetsresor mellan erbjuden bostad och tjänstgöringsplatsen. Regeln gäller för avstånd över 5 km i en riktning.

Staten ersätter månatligen tjänstgöringsplatserna kostnaderna som uppstått för inkvartering av civiltjänstgöraren i anvisad bostad. Summan är beroende på i vilken kommun den anvisade bostaden finns. Ersättningar är enligt följande:

I kommungruppen: Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda får som mest 250 euro.

II kommungruppen: Övriga kommuner får som mest 150 euro.

Inkvarteringskostnaderna ersätts som mest enligt de verkliga kostnaderna. Ersättningsbara inkvarteringskostnader är hyra, övrigt vederlag eller med dem jämförbar månatlig summa, som hänför sig till boendet. Finansieringsvederlag eller amortering på bostadslån godkänns dock inte.

Om tjänstgöraren hänvisas att bo i hyres- eller ägobostad, ägd av tjänstgörarens föräldrar, så är ersättningen för inkvartering högst 100 euro per månad.

Tjänstgöringsplatsen skall debitera betalda inkvarteringskostnader retroaktivt av civiltjänstcentralen. Detta bör ske senast vid utgången av det kalenderår, till vilket inkvarteringskostnaderna hänför sig.

 

Ersättning för inkvarteringskostnaderna kan sökas via sivariweb

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning för inkvarteringskostnader via sivariweb skilt för varje tjänstgörare. De bilagor som behövs med ansökan kan endera skannas via sivariweb eller skickas separat per post.

De bilagor som behövs är:

1) Hyreskontrakt

- det skrftliga kontraktet mellan tjänstgöraren och hyresvärden

- det skriftliga kontraktet mellan tjänstgöringsplatsen och hyresvärden

- då tjänstgöraren bor i egen ägobostad, så behövs intyg av disponenten eller utdrag ur gårdsboken.

2) Förbindelseblanketten

- ersättning utbetalas endast för inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat, skrivit i förbindelseblanketten och som tjänstgöraren godkänt.  Det skall vara samma adress i hyreskontraktet och på förbindelseblanketten.  I sådana fall då man ändrar på inkvarteringen, så skall tjänstgöringsplatsen skriva en ny förbindelseblankett, och båda parterna skall underteckna den.

3) Verifikat

Kvitton över kostnader som uppkommit då tjänstgöringsplatsen inkvarterat tjänstgöraren: kvitton på hyresbetalningar i sådana fall då tjänstgöringsplatsen betalat hyran direkt till hyresvärden.  Kvitto på betald summa till tjänstgöraren i samband md dagpenningen, observera att boendekostnaderna skall vara specificerade.  Som kvitto fungerar också kopia av kontoutdrag elle utdrag ur reskontran, var betalningsdagen syns.  Ett papper med hyresbetalningen eller en utredning över dagpenningen duger inte som kvitto, om det inte framgår tydligt att ifrågavarande betalning verkligen är utförd.

- om tjänstgöraren bor på läroanstalts internat eller liknande, så skall tjänstgöringsplatsen skicka en redogörelse över uppehållskostnaderna per tjänstgörare per månad, samt kvitton på betalda kostnader(bl.a. el, vatten..)

- om tjänstgöraren bor hos sina föräldrar eller i deras hyresbostad, så bör tjänstgöringsplatsen bifoga kopior på kvitton, vilka visar att tjänstgöraren betalat sina boendekostnader i tre månader före civiltjänstgöringen påbörjades.

I fall att ersättning söks i flera repriser, så skall tjänstgöringsplatsen till de senare ansökningarna endast bifoga kvitton över kostnader som de haft för tjänstgöraren.  Hyreskontrakt och förbindelseblankett behöver inte skickas på nytt, bara i sådana fall då det har skett förändringar.

Dagpenning

Måltider