Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Hemförlovning

Hemförlovning

Civiltjänstgöringsplatsen skall hemförlova civiltjänstgöraren, då:

1. han har fullgjort tjänstgöringen lagenligt – fullbordad tjänstgöring;

2. han har fyllt 30 år och hans tjänsteplikt har upphört eller vid slutet av det år, då han har fyllt 30 år;

3. han har blivit befriad från fullgörande av civiltjänsten enligt 26-28 § (tjänsteduglighet saknas, befrielse p.g.a. utförd tjänstgöring i annat land eller befrielse på grund av annat lands medborgarskap/dubbelt medborgarskap);

4. han har förlorat sitt finska medborgarskap;

5. han har beviljats uppskov under tjänstgöringstiden;

6. det gjorts brottsanmälan emot honom för vägran att fullgöra sin civiltjänst eller för civiltjänstbrott;

7. ett fängelsestraff för annat än civiltjänstvägran eller civiltjänstbrott ska verkställas.

Civiltjänstcentralen kan efter övervägande hemförlova civiltjänstgöraren om:

1. han en längre tid inte varit tjänsteduglig enligt läkares utlåtande; eller

2. han har gjort ett allvarligt brott mot tjänstgöringsplatsen, dess personal, dess kunder eller egendom, eller uppträtt på sådant sätt, av vilket framgår att han allvarligt äventyrar tjänstgöringstryggheten eller arbetstryggheten.

Före hemförlovningen skall civiltjänstcentralen höra både civiltjänstgöraren och civiltjänstgöringsplatsen.

I fall tjänstgöringsplatsen anhåller om hemförlovning för tjänstgörare på grund av längre sjukpermission, borde hörande av civiltjänstgöraren fogas till persondokumenten för att påskynda behandlingen. Den kan vara fritt formulerad. I fall hörande av tjänstgöraren inte finns med, så måste civiltjänstcentralen skriftligen be om den per post och i dessa fall dröjer beslutsprocessen längre.

Se också: Hemförlovning på grund av längre eller upprepade sjukpermissioner

Persondokumenten

Elektroniska registret

Hemförlovningsanmälan